hover preload

Horninové kotvy

Horninové kotvy slouží k přenosu tahových sil z konstrukce do horninového prostředí. Používají se jako kotvení pažících konstrukcí,  pro kotvení a stabilizaci skalních masivů, stabilizaci sesuvů, zajištění portálů tunelů, pro zajištění stavebních konstrukcí proti vztlaku vody a proti překlopení.

Kotvy provádíme lanové a tyčové, dočasné i trvalé s antikorozní ochranou výztuže kotvy a její hlavy. Kotvení konstrukcí provádíme přes ocelové převázky předsazené i skryté a do železobetonových trámů, stěn i bloků. Vrty provádíme maloprofilovou vrtnou soupravou průměru 110 mm až 156 mm. Po provedení vrtu následuje vyplnění vrtu cementovou zálivkou a osazení výztuže kotvy. Po cca 24 hodinách následuje injektáž kořene kotvy vzestupně po jednotlivých etážích. Po technologické pauze, trvající cca 12 – 14 dní je možné kotvu napnout na předepsanou sílu a zakotvit do konstrukce.

Horninové kotvy

Portfolio